بیوُبسی خاطرات هالوی عالی پیام

گر بیاید برون صدای همه
جا ندارد اوین برای همه

کنار خیابان توی دوربین گفت:
«سلام. من محمدرضا عالی‌پیام هستم. متخلص به هالو. کسی