دکل گمشده کجاست؟

در تابستان ۹۴ گندش همراه تق اش درآمد که یک دکل بزرگ نفتی مملکت فلکزده هم به فاک فنا رفته. بازی کی بود کی بود من نبودم آغاز شد ….