شعر و سروده

رباعی در معجزات ائمه و اهل بیت

رسم شده که آخوندها برای جلب توجه و راه یافتن به شبکه های اینترنتی، معجزات عجیب غریب به ائمه نسبت بدهند. انگار با همدیگر مسابقه گذاشته اند که هر روز قصه های حیرت آور تازه سرهم میکنند.
حکایت هایشان هم اغلب بیمزّه است: در رابطه حضرات با حیوانات مختلف و صحبت با آنها، با درخت و گیاه و سنگ و چشمه آب، با قابله در زمان زایش ……
آنقدر هم احمقانه جعل میکنند که هیچ احمقی باور نمیکند. (البته جماعت احمق تر از آن هستند، یا شهامتش را ندارند که بگویند: پاشو جمع کن مردک، ائمه را دست نینداز.)
من پیشنهاد میکنم حالا که میخواهند چاخان کنند، اقلاً یک کمی بامزّه اش کنند، یا اگر بیمزّه است، قافیه دارش کنند که یک لطفی داشته باشد.

به عشق سعدی شیراز

درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند……………..بسیجیان پی تعزیر بلبلان هستند

به ساقیان ولایت بگو که دولتیان………………..کنار منقل رهبر، معطل بستند

چهل رباعی خدائی

آقای خدا چهل رباعی دارم………………..در باره منصب خدایی دارم

یک عالمه حرفِ پیش ازین ناگفته……….راجع به مقام کبریایی دارم

غوطه در آسمان

* به یاد شاپور بختیار که گفت «ای مردم میروید زیر دیکتاتوری نعلین.»

آسمان دریاست، با موجش بجوش
فارغ از کس باش، مایو هم نپوش

فاینال الزمان

آخر از جور شما صبر زمان سر میرود……………….این زمین قل میخورد از دستتان در میرود

آسمان با چشم پر باران گریزان میشود……………موج از اقیانوس ها با دیده ی تر میرود

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.