بکارت (آخرین ویرایش)

الا ای شيخ جويای بکارت……………………به کار دختران ما چه کارت؟

تو فرمودی بکارت ها که پاره‌ست………….دقيقاً درصدش هفتاد و چارست

حراج وطنی

خانۀ ما، درش فروخته شد
شیر زرین سرش فروخته شد

از قدیم و ندیم هرچه که بود
بهتر و بهترش فروخته شد

عشق برگشتن

تمام زندگی ما در انتظار گذشت
در آرزوی رسیدن به کوی یار گذشت

ز عمر گمشده من به عشق برگشتن
چهل بهار گذشت و چه بی بهار گذشت

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.