همسایه مسجد

خواب بعد از ظهر ما را عرعر یارو گرفت
وز صدای گند این یارو فضا هم بو گرفت

گور بابایش که نه زائید و نه زائیده شد
جمعه ای حال خوشم را این مزخرفگو گرفت

«معاملات ملکی» به ما انداخته این خانه را
کوفتش باشد چهل میلیون که از ما او گرفت او گرفت

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.