مردانه در استادیوم

میروی استادیوم مردانه مرد
پشت نرده خواهرت، یا مادرت

راست شد باتوم ها آنسوی در
از برای همسرت یا دلبرت

غیرت و ناموس را ول کن، ولی
خاک ورزشگاه عالم بر سرت

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.