قماش با دوام!

پی تأمین منسوجات عالی
برای روسری های خیالی

اگر از تار شیعه، پود اسلام
ببافی پارچه، ای شیخ بدنام

نخواهی دید اقبال زنان را
ولی مردان بقاپند از تو آن را

که با طرح قشنگ و دلپسندی
از آن سازند شورت و بیضه بندی

هادی -تیر ۱۴۰۱

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.