سوگند اسلامی

به محمد پیمبر اسلام⁣
⁣آنکه میرفت در حِرا سوگند⁣

⁣⁣به علی اولین امام که کرد⁣
⁣سر کافر ز تن جدا سوگند⁣

⁣بر حسن دومین امام که کشت⁣
⁣زنش او را پس از غذا سوگند⁣

⁣به حسین، آن امام روضه فزا⁣
⁣کشته ی دشت کربلا سوگند⁣

⁣به امام زین العابدین مریض⁣
⁣عاشق دکتر و دوا سوگند⁣

⁣بعد هم بر محمد باقر⁣
⁣مرد با علم آشنا سوگند⁣

⁣به امام ششم که از او شد⁣
⁣شیعه ی جعفری بنا سوگند⁣

⁣در پی آن به موسیِ کاظم⁣
⁣که به زندان شده فنا سوگند⁣

⁣هشتمین، بر امام پر تیراژ⁣
⁣صاحب آنهمه طلا سوگند⁣

⁣نهمین، بر امام جواد و تقی⁣
⁣که بود نام او دو تا سوگند⁣

⁣دهمی بر امام علیِ نقی⁣
⁣کشته در شهر سامرا سوگند⁣

⁣یازده بر حسن که فامیلش⁣
⁣عسکری بود از ابتدا سوگند⁣

⁣دست آخر به حضرت مهدی⁣
⁣که امامیست در خفا سوگند⁣

که شما واقعاً مسلمانید
⁣به مسلمانی شما سوگند
——————-

هادی- اصلاح و باز نویسی ۳۱ تیر ۱۴۰۱

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.