حادثه سکسی در شب جمعه

بود شیخ عبدالرجب در راه منزل نیمه شب
پیش از او یک پیرزن میرفت و شیخ اندر عقب

رهگذار آرام و راه آرام …. اما ناگهان …
پیرزن گوزید و شد تحریک شیخ عبدالرجب

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.