به عشق سعدی شیراز

درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند
بسیجیان پی تعزیر بلبلان هستند

به ساقیان ولایت بگو که دولتیان
کنار منقل رهبر، معطل بستند

ببین چگونه دو دستی به سر زنند افراد
که در عذاب ازین رهبری یکدستند

چه شد شعار نه شرقی نه غربی سابق
که آب و خاک فروشان به هر دو پیوستند

گمان مدار که از پیش سفره برخیزند
چنین که روسیه و چین به عیش بنشستند

ز کوی ما نروند انگلیس و آمریکا
مگر به شرط چپاول جناق بشکستند

دعای واکسن فایزر شبانه میخواندند
که مستجاب شد و صبحدم ز جا جستند

عجب از اینهمه جاسوس مکتبی دارم
چنبن که عقد تل آویو را به قم بستند

میان فائزه و مجتبا چه توفیر است
که هر دو در پی میراث خون چکان هستند

بیا که معرکه فایل صوتی است اینجا
ببین که مردم بالانشین عجب پستند

به عشق سعدی شیراز خوش بگو هادی
که خواستند ترا لال و خود نیارستند

۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.