برای خرید کتاب اینچا کلیک کنید
بهای هر کتاب ۱۵ پوند انگلستان به اضافه هزینه پست :

انگلستان ۱۸ پوند – اروپا ۲۱ پوند – سایر نقاط ۲۵ پوند

لطفاً خبر پرداخت  (و نام کتاب\کتاب ها) را به این ایمیل بفرستید: hadikhorsandi@aol.com

پرداخت از راه PayPal

پرداخت از راه حساب بانکی:

Account name: S H Khorsandi | Bank name: Barclays
Account number: 13799042   |   Sort code: 20-27-49
IBAN: GB20 BUUK 20274913799042   |    Swift: BUKBGB22
کتاب ها به نام خریدار یا نام پیشنهادی او توسط مؤلف امضا خواهد شد.
برای داشتن فوری کتاب «تفریح المسائل» در آمریکا،با آقای علی نصیری تماس بگیرید:
(408) – 421 08 04
تماس با نشر باران برای این کتاب ها و کتاب های دیگر:
Website: www.baran.se  |   Email: info@baran.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.